Ty hơi chống cửa là gì ? Chúng thường được ứng dụng ở đâu ?