Monthly Archives - Tháng Sáu 2016

Lịch sử hình thành của nhựa và quá trình phát triển

1.Lịch sử hình thành của nhựa Vào năm 1600 TCN, người da đỏ ở khu vực Trung Mỹ đã sử dụng cao su thiên nhiên làm banh, dây để sử dụng. Các chất dẻo có nguồn gốc sinh học đầu tiên như trức và protein thực vật là các polymer hữu cơ. Sừng gia súc được xử lý được dùng làm...