Tầm nhìn và Sứ mệnh

  Mang đến cho nền công nghiệp nước nhà công nghệ mới, kết nối với các đối tác có nền công nghiệp phát triển. Hướng tới nền công nghiệp 4.0

  Tầm nhìn

  Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, TDB phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, có uy tín và vị thế trong cả nước; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của người Việt.

  Sứ mệnh

  Sứ mệnh tập trung vào hiện tại. Nó xác định rõ khách hàng, các quy trình quan trọng và nó định hướng cho bạn biết mức độ hoạt động cần triển khai.

  Giá trị cốt lõi

  “Đoàn kết và Hợp tác” tạo nên sức mạnh của công ty.
  “Tận tâm và Uy tín” đối với mọi khách hàng và đối tác.
  “Sáng tạo và Đổi mới” trong từng sản phẩm, dịch vụ và lĩnh vực hoạt động.
  “Lợi nhuận và hiệu quả” là giá trị căn bản của hoạt động sản xuất kinh doanh.
  “Chuyên nghiệp và tiêu chuẩn hoá” là giá trị cốt lõi của văn hoá doanh nghiệp.

  Chiến lược phát triển

  Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư – phát triển bền vững, TDB phấn đấu trở thành công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực sản xuất công nghiệp, có uy tín và vị thế trong cả nước; xây dựng thành công chuỗi sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp của người Việt.