Entries by Bao Tran

Hiệu ứng Domino

Làm người lãnh đạo rất khó. Làm sao để khích lệ chí tiến thủ của nhân viên nhằm nâng cao năng lực xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu kinh doanh mới là một lãnh đạo thành công. Có một câu chuyện về những chú thỏ và […]